Ghosn: Me escapé de la "persecución política"

Después de llegar al Líbano a finales del año pasado, Carlos Ghosn emitió una declaración afirmando que no había escapado de la justicia, sino de la injusticia, citando la crítica del sistema judicial japonés.

El miércoles, en su primera aparición pública después de salir de Japón, el ex presidente de Nissan ratificó lo que se dijo en el comunicado y agregó que había huido de "represión política".

Ghosn no tiene detalles sobre cómo logró salir de Japón.

A pesar del anuncio de que revelaría los nombres de los funcionarios del gobierno japonés, dijo que después de su arresto, se negó a proporcionar su nombre para no poner al Líbano en una posición difícil, según Kyodo.

Menciona al ex CEO de Nissan, Hiroto Saikawa, y director fuera de la compañía automovilística, Masakazu Toyoda (ex altos funcionarios del Ministerio de Industria).

Ghosn sostuvo a Nissan para tomar un complot para sacarlo del camino para evitar la fusión con Renault, considerada como una amenaza para los derechos autónomos del fabricante japonés. (Prensa internacional)

Suscríbete a International Press GRATIS

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a International Press y recibe nuestras noticias primero.

Únete a otros 35K suscriptores

BELLEZA

『PR』PATROCINADOS


Descarga el App de Súper Tokio Radio


AUTOMÓVIL

Be the first to comment

Deja un comentario

Ghosn: tôi thoát khỏi "cuộc đàn áp chính trị"

Sau khi đến Lebanon vào cuối năm ngoái, Carlos Ghosn đã ban hành một tuyên bố nói rằng ông đã không thoát khỏi công lý, nhưng từ sự bất công, trích dẫn hệ thống tư pháp của Nhật bản phê phán.

Hôm thứ tư, trong lần xuất hiện công khai đầu tiên của mình sau khi thoát khỏi Nhật bản, cựu tổng thống của Nissan phê chuẩn những gì đã nói trong tuyên bố và thêm rằng ông đã bỏ chạy "đàn áp chính trị."

Ghosn đã không có chi tiết về cách ông quản lý để có được ra khỏi Nhật bản.

Mặc dù có thông báo rằng ông sẽ tiết lộ tên của các quan chức chính phủ Nhật bản, ông đã nói sau khi bị bắt giữ, ông đã từ chối cung cấp tên của họ để không đặt Lebanon ở vị trí khó khăn, theo Kyodo.

Ông đã đề cập đến cựu giám đốc điều hành của Nissan, Hiroto Saikawa, và giám đốc bên ngoài của công ty ô tô, Masakazu Toyoda (cựu quan chức cấp cao của bộ công nghiệp).

Ghosn tổ chức Nissan chiếm lấy một âm mưu để có được anh ta ra khỏi con đường để ngăn chặn việc sáp nhập với Renault, coi là một mối đe dọa đến quyền tự chủ của nhà sản xuất Nhật bản. (Báo chí quốc tế)

Suscríbete a International Press GRATIS

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a International Press y recibe nuestras noticias primero.

Únete a otros 35K suscriptores

BELLEZA

『PR』PATROCINADOS


Descarga el App de Súper Tokio Radio


AUTOMÓVIL

Be the first to comment

Deja un comentario

Ghosn: I escaped the "political persecution"

After arriving in Lebanon at the end of last year, Carlos Ghosn issued a statement stating that he had not escaped justice, but from the injustice, citing the Japanese judicial system critique.

On Wednesday, in his first public appearance after exiting Japan, the former President of Nissan ratified what was said in the statement and added that he had fled "political suppression."

Ghosn has no details on how he managed to get out of Japan.

Despite the announcement that he would reveal the names of Japanese government officials, he said after his arrest, he refused to provide their name to not put Lebanon in a difficult position, according to Kyodo.

He mentions the former CEO of Nissan, Hiroto Saikawa, and director outside of the automobile company, Masakazu Toyoda (former senior officials of the Ministry of Industry).

Ghosn held Nissan to take a plot to get him out of the way to prevent the merger with Renault, regarded as a threat to the Japanese manufacturer's autonomous rights. (International press)

Suscríbete a International Press GRATIS

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a International Press y recibe nuestras noticias primero.

Únete a otros 35K suscriptores

BELLEZA

『PR』PATROCINADOS


Descarga el App de Súper Tokio Radio


AUTOMÓVIL

Be the first to comment

Deja un comentario